Nieuws

Pensioenen: wie kan nog volgen?

Pensioenen: wie kan nog volgen?

De regering-De Croo nam de voorbije maanden enkele belangrijke beslissingen over jouw pensioen. Wat zijn de belangrijkste ingrepen? Wie wordt daar beter van?

Al tientallen jaren worstelt de ene na de andere regering met het pensioendossier. De ene hervorming volgt de andere op. De regering-De Croo maakt er een zomerse traditie van. In de zomer van 2022 kwam ze met een eerste akkoord. Toen werd afgesproken dat de voorwaarden om recht te hebben op een minimumpensioen werden verstrengd: naast een loopbaan van 30 jaar zou je ook een minimum aantal dagen ‘effectief’ gewerkt moeten hebben. Er zou opnieuw een pensioenbonus komen voor mensen die ervoor kiezen om langer te werken. En er zou wat pensioen bijkomen voor wie in het verre verleden nog deeltijds gewerkt heeft.

Het succes van een hervorming mag je niet afmeten aan
“de opgeleverde besparingen”.

Europa bleek evenwel niet overtuigd en drong aan op een – op zijn minst – budgetneutrale hervorming. De vele Europese relancemiljoenen legden ze daarbij in de weegschaal. De federale ministers keerden daarop terug naar de tekentafel.

Aan het begin van deze zomer kwam de regering-De Croo dan naar buiten met een bijkomend pakket van ingrepen. Alles samen zouden de maatregelen de stijgende pensioenuitgaven nu wel afremmen. De vraag is wie daar echt beter van wordt. Het succes van een hervorming mag je niet afmeten aan “de opgeleverde besparingen”. Een deftig pensioen op een haalbare leeftijd rekening houdend met de dagelijkse realiteit op de werkvloer; dat zou altijd de toetssteen moeten zijn. Iedereen heeft recht op een deftig pensioen. Met een vergrijzende bevolking stijgen de pensioenuitgaven. Dat is logisch.

De pensioenhervorming in vier opvallende maatregelen

De politieke discussie over de concrete uitwerking mag dan nog niet volledig afgerond zijn, de grote lijnen zijn duidelijk. We leggen hier de vier belangrijkste pensioeningrepen uit.

1. Minimumpensioen van €1500 netto, maar niet voor iedereen

We hebben een minimumpensioen van 1.500 euro netto verkregen. Wat heel erg goed is. Zeker omdat dit door het ABVV jaren geleden al op tafel werd gelegd.

Tussen eind 2020 en januari 2024 stijgt dat minimumpensioen – bovenop indexeringen en welvaartsaanpassing – met 11 percent. In september 2023 ligt het voor een alleenstaande met een volledige loopbaan op 1.568 euro netto. Begin 2024 zal het 1622 euro netto zijn. In de loop van 2024 kunnen daar door indexeringen nog wat euro’s bijkomen.

Dit volledig minimumpensioen krijgt je echter niet zomaar. Je hebt pas recht op het volledige gewaarborgde minimum na een volledige loopbaan van 45 jaar. Voor werknemers met een kortere loopbaan wordt het gewaarborgd minimum herrekend in functie van de lengte van de loopbaan, toch als ze voldoen aan de toegangsvoorwaarden (zie verder). Ook de tewerkstellingsbreuk, het aantal uren dat je werkt ten opzichte van een voltijdse, kan een rol spelen. Werknemers met een deeltijds contract tussen de 50 en de 66% hebben – in de regel – recht op een gewaarborgd minimum dat in verhouding staat tot het aantal uren dat ze werken.

Strengere voorwaarden

De federale regering koppelt (vanaf 1 januari 2025) het hoger minimumpensioen aan een strengere toegang. Je moest al minstens 30 loopbaanjaren op de teller hebben, en daar komt nu een voorwaarde ‘effectieve tewerkstelling’ bovenop.

Voor wie veel voltijdse jaren op de teller heeft, komt er een voorwaarde van 5000 effectieve gewerkte dagen. Voor deeltijders bedraagt de drempel 3120 dagen. Periodes waarbij je even je loopbaan onderbreekt omwille van de komst van een kind (o.a. moederschapsrust, geboorteverlof) en zorgverloven (o.a. ouderschapsverlof, tijdskrediet met zorgmotief, palliatief verlof) tellen mee als gewerkte dagen. Ook tijdelijke werkloosheid telt mee.

Let op!
Periodes van tijdskrediet die niet verbonden zijn aan zorg (o.a. landingsbanen, opleiding), de gelijkstellingen voor deeltijders met behoud van rechten (met of zonder inkomensgarantie-uitkering) en periodes van ‘gewone’ werkloosheid tellen niet mee voor dit criterium effectieve tewerkstelling.

Het ABVV vreest dat de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen nog groter dreigt te worden.

De extra voorwaarde van ‘effectieve tewerkstelling’ is nadelig voor (deeltijds werkende) vrouwen. Zij hebben gemiddeld minder effectief gewerkte dagen omdat ze nog steeds meer zorgtaken opnemen, geen voltijds contract aangeboden krijgen en/of vaker de loopbaan onderbreken. Wij pleiten voor een breed toegankelijk minimumpensioen, in het bijzonder voor deeltijders.

De toegangsvoorwaarden voor het gewaarborgd minimumpensioen waren al ingewikkeld en worden met de nieuwe regelgeving bijzonder complex. Zo voorziet de regering overgangsregelingen voor wie dicht bij zijn/haar pensioen staat en wordt het recht op het minimumpensioen ‘vastgeklikt’ voor wie minstens 56 jaar is voor 1 januari 2025. Voor langdurig zieken komt er een specifieke regeling.

Heb je vragen over jouw specifieke situatie? 
Neem dan contact op met je lokale ABVV-afdeling of met de Federale Pensioendienst (FPD).

2. Pensioenbonus voor wie langer werkt

De rechtse regering-Michel De Wever voerde de pensioenbonus af, de Vivaldi-regering voert hem terug in. De bonus is een financiële ‘beloning’ voor wie langer werkt dan de dag waarop ze vervroegd met pensioen zouden kunnen. De eerste bonussen zullen beschikbaar zijn voor mensen die vanaf 1 januari 2025 met pensioen gaan. De maanden gewerkt vanaf 1 juli 2024 kunnen recht geven op deze nieuwe pensioenbonus.

Werknemers, zelfstandigen en statutaire ambtenaren kunnen gedurende maximaal drie jaar een pensioenbonus opbouwen. Het gaat om 3.775 euro voor het eerste extra jaar dat gewerkt wordt, 7.550 euro voor het tweede extra jaar en 11.325 euro voor het derde opeenvolgende jaar. Bij je pensionering krijg je dan de keuze om je bonus als éénmalige netto-uitkering te ontvangen of als een nettoverhoging van je maandelijks pensioen. Drie jaar langer werken levert je een totale nettobonus van op van €22.650. Voor personen met een lange loopbaan (44 jaar loopbaan op 60 of 43 jaar loopbaan op 61/62) komt er een specifieke regeling. Werken zij langer door, dan levert elk extra gewerkt jaar een nettobonus van €11.325 op.

Het ABVV juicht elke versterking van de wettelijke pensioenen toe, maar je moet ook in staat zijn om langer te kunnen werken. Kortgeschoolden met vaak belastend werk zullen in realiteit uitgesloten worden van de pensioenbonus. Langer werken is zeker niet voor iedereen mogelijk, noch wenselijk.

Pensioenbonus berekenen

Voorbeeld

Celia heeft op haar 63ste een loopbaan van 42 jaar. Ze voldoet aan de voorwaarden van vervroegd pensioen, maar besluit drie jaar verder te werken (tot haar 66ste). Kiest ze voor de éénmalige bonus, ontvangt ze bij pensionering een unieke (netto) storting van €22.650. Kiest ze voor het maandelijkse bedrag, dan stijgt haar wettelijk pensioen per maand met €93,6 netto.


3. Hogere pensioenen voor zelfstandigen

De pensioenen van zelfstandigen en werknemers worden op dezelfde manier berekend, op  de ‘correctiecoëfficiënt’ na. Dit is een manier om het pensioenbedrag van de zelfstandigen te corrigeren voor de lagere pensioenbijdragen die ze betalen. De federale regering schaft die coëfficiënt af voor de loopbaanjaren vanaf 2021, wat kan leiden tot een forse verhoging van het uiteindelijke rustpensioen van zelfstandigen. Een zelfstandige die in 2021 start kan zo uiteindelijk een wettelijke pensioen ontvangen dat tot 45 percent hoger ligt!

Het ABVV is een voorstander van sterke wettelijke pensioenen voor iedereen, maar betreurt dat de sociale bijdragen van zelfstandigen niet in één beweging worden herzien. Een gelijke pensioenberekening gaat hand in hand met een gelijke pensioenbijdrage. Op kruissnelheid hangt aan deze maatregel een stevig prijskaartje van ongeveer één miljard euro per jaar!

4. Beperking evolutie ambtenarenpensioenen

Onze pensioenen worden geïndexeerd zodat ze de evolutie van de prijzen volgen. Ze worden ook gekoppeld aan de welvaartsstijging zodat ze in verhouding blijven staan tot de lonen. Voor de privésector gebeurt dat via de tweejaarlijkse welvaartsenveloppe, een specifiek budget waarover de sociale gesprekspartners adviseren. Voor de statutaire ambtenaren is er de tweejaarlijkse ‘perequatie’ zodat de ambtenarenpensioenen mee evolueren met de weddestijgingen van ambtenaren die nog  in dezelfde overheidssector aan de slag zijn (bijv. onderwijs, spoorwegen…).

De federale regering besloot om dit jaarlijks te begrenzen op 0,3% van de ambtenarenpensioenen. De laagste ambtenarenpensioenen houden sowieso wel recht op de volledige aanpassing. De andere ambtenarenpensioenen krijgen, na overschrijding van de 0,3% per jaar, een verhoging met een vast bedrag. De hoogte van dat bedrag is zo bepaald dat de totale kost van de ‘perequatie’ neerkomt op die 0,3% per jaar.

Het ABVV betreurt nadrukkelijk deze besparing op de ambtenarenpensioenen. Alle pensioenen moeten op een rechtvaardige wijze de koopkracht en dus de levenskwaliteit van de mensen garanderen. Het systeem was ontworpen om het pensioen van een ambtenaar op te krikken, omdat zijn salaris toen hij werkte lager was dan dat van een werknemer in de privé. Daarnaast zijn we niet te spreken over hoe dit tot stand kwam: zonder overleg, zonder dialoog. Een gebrek aan respect van de regering, tenslotte werkgever van de personeelsleden in de openbare diensten.

Facebooktwitter

31 thoughts on “Pensioenen: wie kan nog volgen?

 1. Het gaat altijd over minimum pensioen en over de 1500€ maar er word niet meer over vervroegde pensioen leeftijd of landingsbanen gesproken .
  Iedereen laten werken tot 67 , wat er zit aan te komen is voor velen eeen stap te ver.
  Iemand die heel zijn loopbaanhandenarbeid heeft gedaan weet dat het beste eraf eens boven de 60 jaar . Bekijk maar de gezondheidscijfers er vallen altijd maar meer mensen uit en gaan naar ziekteuitkering en daarna de werkloosheid in .
  Kan daar eens iets aan gedaan worden ?
  Vooruit zit toch mee in de federaler regering !

  1. Juist Gery, de levensverwachting in goede gezondheid bedraagt momenteel gemiddeld 64 jaar. Het ABVV wil een terugkeer naar de pensioenleeftijd van 65. We blijven ook overal en altijd pleiten voor een volledig pensioen na 40 jaar loopbaan én een aangepaste regeling voor zware beroepen. Tot we gehoord worden. In de pensioendiscussies van de afgelopen maanden had de socialistische minister Lalieux voorgesteld om vervroegd pensioen mogelijk te maken na een loopbaan van 42 jaar, maar dit voorstel heeft het niet gehaald binnen de regering…

  1. Veel gelijkgestelde periodes die je al jaren lang hebt opgebouwd zoals werkloosheid die je het recht geeft tot toegang tot het minimum gewaarborgd pensioen worden met terugwerkende kracht dus ongeldig verklaard en dit mag wettelijk niet, opgebouwde rechten met terugwerkende kracht ongeldig verklaren mag de regwrring alleen doen in acute moodsituaties, dit is dus iets voor het grondwettelijkhof om naar de kijken.

 2. Hallo,op 1/5/22 had ik een loopbaan van 43 jaar en was ik 61jaar. Ik voldeed aan de voorwaarden van vervroegd pensioen, maar besloot twee jaar verder te werken(loopbaan 45j op mijn 63ste). Kan ik genieten van de éénmalige bonus of moet ik nog 1jaar extra doen,of helemaal geen recht aub?

  alvast dank

  1. Dat is een serieuze carrière, Wilfried. Petje af! Zoals hierboven staat werd de pensioenbonus afgeschaft door de rechtse regering Michel-De Wever. Nu heeft de Vivaldi-regering deze terug ingevoerd, maar de eerste bonussen zullen er pas zijn voor wie ten vroegste op 1 januari 2025 met pensioen gaat. En het zullen dan de gewerkte maanden vanaf 1 juli 2024 zijn die recht geven op die bonus. Maar deze regeling is nog niet 100% definitief. Hier vind je alvast concrete uitleg over deze nieuwe regeling https://www.sfpd.fgov.be/nl/pensioenhervorming#pensioenbonus . Die pagina wordt verder geactualiseerd. We raden je dus aan om voor alle zekerheid met jouw specifieke situatie aan te kloppen bij je lokale ABVV-afdeling (www.abvv.be/contact) of bij de Federale Pensioendienst (FPD). Hier staan hun contactgegevens: https://www.sfpd.fgov.be/nl/over-ons/contact .

 3. De toenemende welvaart heeft een conservatieve ver-Rechts-ing van de mentaliteit bij het individu veroorzaakt. De principes die gelden in de VS werden overgenomen door de liberaal denkers. “Ieder voor zich” en “graaien die poen” zijn de populaire motto’s. Sociaal werd gelinkt aan communisme. Iets wat katholieke strekkingen in dit land decennia ons hebben ingepompt. Ook de diverse staatshervormingen waren het gevolg van een koehandel. Gevolg een totale puinhoop. Dit zal niet beteren.

 4. Als van de regering maar bij op het dak komen staan en dan werken tot hun 67 dan wil ik hun nog een tegen komen . Maar die krijgen alleen een neus gelijk Pinokkio

  1. Wij blijven alvast aanklagen dat er geen regeling bestaat zware beroepen of belastend werk, Rudi. De vorige regering, Michel-De Wever, voerde ondanks grote tegenkanting, de stapsgewijze verhoging in van de pensioenleeftijd richting 67 jaar: 66 jaar vanaf 2025, 67 jaar vanaf 2030. Dit houdt geen steek. Steeds meer mensen zijn kapotgewerkt. We moeten terug naar die pensioenleeftijd van 65 jaar. En er moet rekening gehouden worden met de zwaarte van een job. Fysieke werkbelasting, nachtwerk, ploegenarbeid, veiligheidsrisico’s en psychosociale belasting moeten meetellen.

 5. ik zal geen blad voor de mond houden waarom niet het systeem als nederland voor de pensioenen5380€ per koppel en 3105 alleenstaande waarom telt belgie 73 verschillende soorten pensioen en iedereen evenveel ook al was u vorige functie politieker of gewone soldaat als je politieker waart moest je maar sparen voor de slechte tijden ik zeg hier geen getallen vind je terug op womanly.nl als gepensioneerde word je hier zwaar belast

  1. Dag Wilfried, wij als ABVV zijn alvast voorstander van sterke wettelijke pensioenen voor iedereen. Zo zou het niveau van de pensioenen in de privésector eigenlijk moeten opschuiven richting het pensioen van statutaire ambtenaren. En het plafond voor de berekening van de pensioenen van de werknemers zou moeten gelijkgetrokken worden met dat van de zelfstandigen. We pleiten voor een volledig pensioen na 40 jaar loopbaan. En vroeger voor de zware beroepen.

 6. Beste .
  Ik ben 63 en heb 10 jaar in Nederland gewerkt van 78 tot 88 nadien in de bouw 7 jaar , 3 jaar web , dan bijna 9 jaar thuis geweest voor de 2 kinderen met een handicap met autisme en nu terug voltijds al 5 jaar terug aan de bak hoe zit het daar verder mee , want ze praten altijd maar over 45 jaar voltijds , maar wat met mensen die hun job hebben moeten opgeven om voor kinderen te zorgen met autisme enz.. , want dit zijn jaren die weg vallen voor je pensioen en niet iedereen haald 45 loopbaan jaren om de zorg mee te dragen daar zou ik graag een duidelijk antwoord op willen hebben .
  Want zover wordt nooit nagedacht of gesproken .

  Vriendelijke groet.
  Ronny.

  1. Dag Ronny, wij willen gelijkstellingen voor het pensioen van alle vormen van tijdskrediet, thematische verloven ( en ook ziekte en werkloosheid) zodat die volledig meetellen als ‘gewerkte’ periodes. Net om periodes waarin je zorgt, ook helemaal te valoriseren. Het is voor ons ook helder dat werknemers na een loopbaan van 40 jaar recht moeten hebben op een volwaardig pensioen (pensioenberekening in 40-sten en niet 45-sten). Over jouw pensioendossier kunnen we als redactie geen uitsluitsel geven. Voor een berekening, zicht op je opties … raden we aan contact te nemen met je lokale ABVV-afdeling (http://www.abvv.be/contact) en met de Federale Pensioendienst (FPD) via https://www.sfpd.fgov.be/nl/over-ons/contact .

 7. Hoe kan het dat iemand die praktisch zijn hele leven op de ziekenkas heeft gestaan ( alleen de erste 2 jaar heeft gewerkt en daarna nooit meer ) een pensioen krijgt van 1612,94€ ?? Dus hoger dan het minimum pensioen ??

 8. Ik kan in 2025 in pensioen na 43 jaar gewerkt te hebben en 61 jaar te zijn , maar zit ook in landingsbaan 4/5 al enkele jaren en goedgekeurd tot 2029 normaal is dat gelijkgesteld geweest voor mijn pensioenperiode dus zonder afbreuk van rechten op volwaardig werkjaar , ben ik die gelijkstelling dan kwijt ? want dan breekt men totaal zijn woord met wat ik in die tijd bekomen heb dat vraag ik me nu af, tevens schuift men mijn wettelijke pensioenuitkering 2 jaar langer op vroeger stond er 2029 wettelijk pensioen nu is dat 2031 wat neer komt dat ik 2 jaar langer mijn wettelijk pensioenuitkering wordt verlegt wat per maand dik 200 euro scheelt met een vervroegde de eerste datum van 2029 dat scheelt dan ook al 4800€ op 2 jaar hoe oneerlijk is dat zo is niet moeilijk dat men pensioenbonussen kan geven men pakt het al voor een deel af van jezelf ! maar toch graag wat toelichting aub.

 9. beste zoals wellicht heel wat bijna gepensioneerde zoals ik ,staat op de website van mypension een tekstlijn dat er nog geen rekening word gehouden bij de bereking van je pensioen met de nieuwe regeling.
  Vanaf welke datum kan je dat nu definitief aanvragen die pensioenbonus en ben je ook zeker dat dit de juiste info is
  Ik zie hiervan een vb staan in de nieuwe werker. Is er ergens een website waarop je dat zelf kan berekenen.Vriendelijke groet Rudi

  1. Dag Rudi,
   De eerste bonussen zullen er pas zijn voor wie ten vroegste op 1 januari 2025 met pensioen gaat. En het zullen dan de gewerkte maanden vanaf 1 juli 2024 zijn die recht geven op die bonus. Maar deze regeling is nog niet 100% definitief. De teksten moeten nog gepubliceerd worden in het Staatsblad. Hier vind je alvast concrete uitleg over deze nieuwe regeling https://www.sfpd.fgov.be/nl/pensioenhervorming#pensioenbonus . Die pagina wordt verder geactualiseerd, dus houd ze even in de gaten. We raden je sowieso aan om geen overhaaste beslissingen te nemen rond pensioen/langer werken … Klop voor alle zekerheid met jouw specifieke situatie aan bij je lokale ABVV-afdeling (www.abvv.be/contact) of bij de Federale Pensioendienst (FPD). Hier staan hun contactgegevens: https://www.sfpd.fgov.be/nl/over-ons/contact .

 10. Beste ik heb je een bericht gelaten op 5 / 10 / 2023
  Om 13.35 uur , Waarom krijg ik hier geen antwoord op
  Graag zou ik hier graag een duidelijk op willen hebben .

  Vriendelijke groet

  Ronny

 11. Word je beschouwd als “actief” indien je eent vervangingsinkomen invaliditeit als inkomsten hebt ?
  (zie artikel deze maand int testaankoop…)

 12. Op 1/1/2025 ga ik op vervroegd pensioen na 44j werken,toch zou ik van deze regeling gebruik willen maken en er nog 2 of 3j bij te doen.kan ik dit met een gerust hart doen want volgen jaar verkiezingen en als er een nieuwe regering komt kan die deze dan terug afschaffen vriendelijke groeten

 13. Beste, ik ben van plan te werken tot 1/1/25. Ik ben dan net 65 jaar en heb dan 44 jaar dienst als verpleegkundige.
  Ik heb dus net recht op pensioenbonus maar alleen maar voor de laatste 6 maanden. Klopt dit? Ook al heb ik enkele jaren langer gewerkt dan mijn vervroegd pensioen?
  Wanneer ik beslis langer te werken dan mijn 65 j en 44 dienstjaren. Tellen deze dan ook mee voor pensioenbonus?

 14. Hallo,heb 46 j.9maand gewerkt bij NMBS.heb ik ook recht od.zg.pensioenbonus? Kon 10j.eerder op pensioen.
  Alvast bedankt.
  Patrick Van Boom

 15. Hoe wordt de pensioenbonus in het aanslagbiljet verrekend? Worden deze dan niet bijgeteld bij het pensioenbedrag zodat je op het einde van de rit van je bonus minder overhoudt

 16. Wat met de generatie die 3 jaar langer werkten na hun vervroegd pensioen en die voor 1 juli 2024 hun wettelijk pensioen opnemen? die hebben geen recht op deze bonus ?dit zijn dan de vergeten covid tussengroep gepensioneerden “werken moet altijd lonen” ,zij hebben de pech dat deze hervorming voor hen te laat komt ? door het lange treuzelen van deze regering sinds 2019 , ikzelf heb 48 jaar hard gewerkt , en ga in pensioen voor 1 juli 2024..waarom zijn er hier geen overgangsmaatregelen referentieperiodes of leeftijdscomplementen retroactief voorzien zodat alle mensen in mijn geval ook van een verdiende pensioenbonus kunnen genieten ,ze hebben tenslotte ook 3 jaar langer gewerkt !na datum van hun brugpensioen , het verschil tussen 20 jaar en 48 jaar werken is “te klein , pensioen moet gebaseerd zijn op de “werkelijk gewerkte” dienstjaren met de jaarlijkse rsz bijdragen ! dit is pure discriminatie !en ongehoord ! voor alle gepensioneerden die na de afschaffing van de eerste pensioenbonus 2014 en de nieuw aangekondigde bonus 1/07/24 uit deze bonusboot vallen !! “de stok en de wortel”is hier zeker niet van toepassing Mh Alexander de Croo , een zeer ontgoochelde Belgische staatsburger ,

 17. Wat met werknemers die pas op 63 jaar op pensioen kunnen en dan 43 jaar gewerkt hebben. Hebben lange loopbaan maar hebben dan geen aanspraak op verhoogde pensioenbonus ?

 18. Geachte,

  ik voel me toch ook onrecht aangedaan. Ik zal in augustus 2024, 65 jaar worden en vanaf 1 september op pensioen moeten. Ik mag nog langer blijven doorwerken bij mijn huidige werkgever en zal dit dan ook blijven doen.
  Op 1 september 2024 heb ik 47 jaar gewerkt, waarvan 45 jaar bij dezelfde werkgever. Ik mocht al op 61 jaar met vervroegd pensioen, maar heb beslist om toch door te blijven werken.
  Nu ziet het ernaar uit dat ik volledig naast de pensioenbonus zal grijpen ondanks ik 4 jaar langer heb doorgewerkt na mijn vroegste mogelijkheid om te stoppen met werken.
  Ik begrijp dan ook niet dat er geen overgangsmaatregelen zijn genomen voor omstandigheden zoals deze.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Lees ook x

De Nieuwe Werker

FREE
VIEW